Obchodné podmienky a Ochrana osobných údajov (GDPR)

Nakupovanie tovaru na internetovej stránke www.disky-pneupex.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I.    Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou PNEUPEX, spol. s r.o., Festivalová 416/1, 089 01 Svidník (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.disky-pneupex.sk (ďalej len „obchod“).

2. Predávajúci (dodávateľ) – prevádzkovateľ internetového obchodu www.disky-pneupex.sk

Kupujúci (spotrebiteľ) –  je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, za účelom nákupu tovaru.

Elektronická objednávka –  odoslavný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej ceny objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

II.    Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.disky-pneupex.sk alebo telefonicky aj bez nutnosti registrácie.

2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na ďiaľku.

3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú  adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky,a živnostník resp. právnická osoba navyše okrem obchodného mena,adresy sídla vrátane PSČ, čísla telefónu a e-mailovej adresy aj IČO, DIČ a IČ DPH (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

4. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Kupujúci si môže kedykoľvek tieto svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť  po prihlásení sa na stránke www.disky-pneupex.sk v časti “ osobne údaje „.

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) zmenila sa lehota na dodanie tovaru

d) vystavená cena produktu bola chybná

pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

7. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej čast budú kupujúcemu po stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

III.    Dodacie lehoty

1. Dodacia lehota 24 hodín je pri tovare umiestnenom na sklade vo Svidníku na ulici Festivalová 416/1. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne.

2. Dodacia lehota 48 hodín je pri tovare umiestnenom na centrálnom sklade.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom 24h  alebo 48h, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

4. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v nim poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá veci ani v tejto dadatočne primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

IV.    Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Cena zrealizovanej objednávky sa nemení. Predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar za cenu v akej bol objednaný.

2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob , pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou.

4. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné.
Poplatok za dopravu je 11,80 € s DPH a je účtovaný za 1 až 4 kusy tovaru.

5. Doprava tovaru k spotrebiteľovi je realizovaná špedičnou spoločnosťou v pracovné dni do 24 hod od prevzatia tovaru. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru v dobe od 8:00 – 17:00.

V.    Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ oprávnený skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

3. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

4.Daňový doklad (faktúra, pokladničný blok) je dodaný spolu s tovarom. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady prevezmete pri prevzatí tovaru.

VI.    Odstúpenie od zmluvy

1. Ak predávajúci nemôže splniť svojej povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodu vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene. ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujucého a zároveň je povinný ponúknuť kupujucému náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujucého odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

V prípade, ak kupujúci odstúpi od kupnej zmluvy z dôvodu uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstupení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust.§ 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku ( ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp.odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní služby alebo zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu nedodaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. §  3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako  je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy,charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. §2 písm. a) Zákona.

3.Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne,a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, e-mailom na adrese pneupex@gmail.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

4. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto pokiaľ možno zasielajte späť :

  • nepoužívaný

  • nepoškodený

  • kompletný

  • spolu s dokladom o kúpe

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru resp. jej časť Vám vrátime prevodom na Váš účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

9. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčností( tovar je používaný, poškodený alebo neúplný) uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady zodpovedajúce zníženiu hodnoty zakúpeného tovaru.

10. v súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy , ktorej predmetom sú :

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobných požiadaviek spotrebiteľa , tovaru vybraného na mieru alebo tovar určeného pre jedného spotrebiteľa,

– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

– poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosič,ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil,že bol riadne poučený o tom,že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 – predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzatvorení zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

VII.    Záruka a servis

1. Záruka na disky je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim.  Reklamovať je možné len tovar  zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý a mechanicky nepoškodený na adresu sídla firmy.

2. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zanedbaním starostlivosti, neodbornou montážou alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VIII.    Záverečné ustanovenie

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Marián Michalík

konateľ spoločnosti PNEUPEX, spol. s r.o.